Lucia Dúbravcová

odborná spolupracovníčka

Svojou kreativitou, prispieva k zachovaniu jedinečnej identity Inštitútu pre Centrálnu Európu, zároveň so súčasným zachovaním prepojenosti vizuálneho konceptu a designu pri jednotlivých projektoch organizácie, ktoré sú prevažne zamerané na bezpečnostnú obranu, globálne klimatické zmeny, či rôzne projekty, zaoberajúce sa myšlienkami migrácie a azylu, či iných celospoločensky pertraktovaných tém.

„Tzv. brandová identita je dušou každej organizácie, reflektuje jej filozofiu, ktorá následne umožňuje danej entite poskytovať odborné výstupy a riešenia v čo komplexnejšom duchu pri každom jednotlivom projekte.“

Lucia, sa svojou činnosťou snaží, spolutvoriac primárny materiálny obsah výstupov inštitútu, zároveň optimalizovať  procesy ich efektívnej diseminácie, s cieľom prirodzene prepájať vysoko odborné problematiky s možnosťami a limitmi ich  zmyslového vnímania širokou verejnosťou.