Paula Puškárová

členka poradného výboru

Dr. Paula Puškárová pôsobí od februára 2019 ako prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Ako držiteľka Fulbrightovho štipendia sa zúčastnila na postdoktorandskom výskumnom pobyte na School of Diplomacy and International Relations na Seton Hall University, v New Jersey (USA), kam sa neskôr vrátila ako hosťujúca profesorka. Pracovala tiež na niekoľkých projektoch s Viedenskou univerzitou ekonómie a manažmentu (Wirtschaftsuniversitaet Wien) – najprv ako vedecká pracovníčka na Inštitúte pre sociálnu politiku a neskôr počas dvoch semestrov na Inštitúte pre ekonomickú geografiu a geoinformatiku. Podieľala sa na projektoch týkajúcich sa politík dlhodobej starostlivosti v regióne strednej Európy, mobility pacientov a zdravotníckych pracovníkov alebo modelovania účinkov regionálnych spilloverov v rámci EÚ.
Má skúsenosti s riadením projektov na úrovni EÚ a s ekonomickým modelovaním (publikácie v oblasti priestorového modelovania a regionálneho rozvoja). Publikovala v prestížnych zahraničných vedeckých časopisoch ako Economic Systems, Political Economy, Measurement, Comparative Economic Research, International Journal of Management and Economics, Economic Research Guardian. Jej súčasné výskumné záujmy zahŕňajú témy ako je regionálny rast, riadenie znalostí a ľudského kapitálu, migrácia, prelievanie nerovností, efekt prelievania v životnom prostredí, ako aj ďalšie priestorové externality vyplývajúce z medzinárodného pohybu pracovných síl a kapitálu.