Odborné sympózium – Slovenský inovačný klaster pre obranu a bezpečnosť

Bratislava, 14.11.2023

Inštitút pre centrálnu Európu, o.z., zorganizoval odborné sympózium, na ktorom informoval o zámeroch, cieľoch a priebehu výskumného projektu “Slovenský inovačný klaster pre obranu a bezpečnosť”. Projekt bol podporený Ministerstvom obrany a cieľom je poskytnúť komplexnú analýzu vrátane praktických odporúčaní vo forme pracovného manuálu pre vytvorenie prvého špecializovaného sektorového klastra pre obranu a bezpečnosť na Slovensku. Privítali sme zástupcov viacerých ministerstiev, štátnych organizácií, ale aj akademickej sféry a priemyselných subjektov, ktorí boli výbornými hodnotiteľmi zámeru vytvorenia špecializovaného klastra na Slovensku.

Manuál, ktorý zasadzuje potrebu vzniku klastra pre obranu a bezpečnosť do slovenských reálií, v kontexte potreby medzinárodnej spolupráce v rámci EÚ a NATO, obsahuje aj najlepšie skúsenosti z praxe vybraných krajín, prínos takéhoto klastra pre hospodárstvo, zdôvodnenie dôležitosti podpory inovácií aj v oblasti obrany a bezpečnosti, praktické návrhy na realizáciu sektorového klastra na Slovensku ako aj zmapovanie potenciálnych partnerov v rámci Slovenska. Prax ukazuje, že podpora vhodnej infraštruktúry na podporu inovácií, prepojenie (aj už) existujúcich kapacít a zapojenie sa do medzinárodných projektov je nevyhnutnosťou, ale aj možnosťou vhodného využitia už existujúcich výskumných a výrobných kapacít a najvhodnejšou formou verejných investícií, ktoré môžu znásobiť ich prínos. Predpokladom úspešného a efektívneho fungovania inovačného klastra je však primerané zastúpenie a aktívna účasť vybraných výskumných organizácií, priemyselných subjektov a štátnych inštitúcií.