ACRONYM – Advancing Cooperation on Asylum and Migration

1.1.2023 – 31.12.2025


Projekt financovaný v rámci schémy Horizont Európa je zameraný na posilnenie spolupráce medzi ICE, Univerzitou v Liège, a Univerzitou v Paríži v téme migrácie a azylu. Projekt reflektuje na hlboké názorové rozdiely, ktoré nastali v dôsledku migračnej krízy v rokoch 2015-16 medzi štátmi EÚ. Cieľom projektu je podnietiť komunikáciu a spoluprácu nielen na politickej úrovni, ale aj medzi akademickou obcou a výskumnými inštitúciami, s cieľom hľadať spoločné odpovede na otázky ohľadne budúcnosti migračných a azylových politík EÚ.

ČÍTAJ VIAC: https://iceoz.sk/acronym/

Slovenské inovačné centrum pre obranné a bezpečnostné technológie

1.3.2023 – 31.12.2023

 

 

Projekt sa zameriava na posúdenie možnosti a formuláciu odporúčaní pre vytvorenie prvého Slovenského inovačného klastra pre obranu a bezpečnosť. Ten by mal slúžiť ako platforma na koordináciu a podporu základného a aplikovaného výskumu a jeho efektívneho prepojenia a využitie vo výrobe a akvizícii obranných systémov.

ACCESS – Addressing the Challenges of Climate, Defence and Security Nexus

15.4.2022 – 31.12.2022

 

 

Projekt sa zameriaval na dopady klimatických zmien, spojené s bezpečnosťou a obranou, s cieľom otvoriť verejnú diskusiu v podmienkach Slovenskej republiky a stredoeurópskeho regiónu na tieto témy, ako aj zvýšiť povedomie o uvedenej problematike a poukázať na úsilie Severoatlantickej Aliancie v tejto oblasti.

ČÍTAJ VIAC: https://iceoz.sk/climate-security-in-central-europe-addressing-the-challenges-of-climate-defence-and-security-nexus/

Budúcnosť protivzdušnej a protiraketovej obrany SR

1.6.2022 – 31.10.2022

 

 

Popri iných modernizačných cieľoch sa otázka protivzdušnej a protiraketovej obrany SR stala urgentnou najmä vzhľadom na vypuknutie ozbrojeného konfliktu v našom bezprostrednom susedstve. Zároveň ide o komplexnú otázku, ktorá si vyžaduje posúdenie z hľadiska mnohých aspektov, vrátane najnovších trendov, finančných možností, národných i regionálnych špecifík, vytvárania synergií a potreby interoperability systémov v rámci štruktúr NATO. Projekt sa preto usiloval na základe expertnej diskusie a hĺbkovej analýzy relevantných faktorov formulovať sériu odporúčaní vedúcich k výberu najvhodnejšieho riešenia v oblasti protivzdušnej ochrany Slovenskej Republiky.

Naša Európa – Celonárodné občianske konzultácie vo vzťahu k členstvu v EÚ

1.9.2021 – 28.2.2022

Projekt bol zameraný na realizáciu celonárodných občianskych konzultácií a kvalitatívne vyhodnotenie postojov občanov SR v súvislosti s ich pohľadom na Európsku Úniu, miesto Slovenska v nej a žiaduci budúci vývoj z hľadiska ďalšieho pôsobenia SR v európskych štruktúrach.

ČÍTAJ VIAC: https://iceoz.sk/nasa-europa/

Disinformation: Raising Awareness and Building Resilience

1.9.2021 – 31.12.2021

Cieľom projektu bolo zvýšiť povedomie o dezinfomáciách a zároveň odolnosť voči nim, najmä u mladých ľudí. V rámci projektu sme realizovali workshop so študentmi slovenských univerzít a vydali príručku pre študentov vysokých a stredných škôl, ktorej zaradenie do výučby ako doplnkového študijného materiálu podporil Minister školstva SR.

ČÍTAJ VIAC: https://iceoz.sk/dezinformacie-menia-spolocnost-a-ohrozuju-stat/

Posilnenie odolnosti SR voči hybridným hrozbám zo strany ruských aktérov – dezinformačné kampane na sociálnych sieťach

1.7.2021 – 31.12.2021

 

 

Hlavným cieľom projektu bolo za pomoci skúseností a expertízy relevantných zahraničných odborníkov identifikovať hlavné prvky dezinformačných kampaní ruských aktérov  na sociálnych sieťach ako integrálnej súčasti hybridných operácií a upozorniť tak na možné vzorce správania a prenikania dezinformácií v podmienkach sociálnych sietí využívaných slovenskými užívateľmi. Cieľom zároveň bolo posilniť odolnosť SR voči takýmto hrozbám v prostredí sociálnych sietí.

ČÍTAJ VIAC:

https://iceoz.sk/prirucka-dezinformacnych-kampani/

https://iceoz.sk/ako-celit-riadenym-dezinformaciam-na-socialnych-sietach-skusenosti-ukrajiny-gruzinska-a-moldavska/

Európska únia sa nás týka

Bratislava, 26.4.2023

“Zúčastnili sme sa na panelovej diskusii – Európska únia v kontexte súčasných výziev – ktorú zorganizovala Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. Diskusia je súčasťou série diskusií zameraných na priblíženie EÚ a jej jednotlivých politických oblastí občanom SR. Diskusia bola zameraná na politiku rozširovania EÚ. Okrem toho sa diskusia v kontexte výziev zamerala na problém dezinformačných kampaní na Slovensku. Panelová diskusia sa zameriavala na nutnosť urýchlenia proces rozširovania EÚ, vrátane potreby reformy zmlúv. Martin Fedor poukázal na skutočnosť, že v prípade ak sa západný Balkán neintegruje do EÚ, bude priestorom pre veľmocenské chúťky štátnych mimoeurópskych aktérov, najmä Ruska a Číny. Diskutujúci sa tiež zhodli na potrebe účinného postupu voči dezinformáciám, ktoré rozvracajú naše spoločnosti, čo bolo ilustrované aj na príklade Brexitu.
        

Climate Security in Central Europe: Challenges and Opportunities

Online panelová diskusia organizovaná v rámci projektu ACCESS– Addressing the Challenges of Climate, Defence and Security Nexus, 25.11.2022

V diskusii zameranej na dopady klimatických zmien s vplyvom na bezpečnosť a obranu vystúpili poprední svetoví odborníci na uvedenú tému, ako aj predstavitelia NATO a Ministerstva obrany SR.

 

Budúcnosť protivzdušnej a protiraketovej obrany SR

Odborná diskusia pri okrúhlom stole, organizovaná v rámci rovnomenného projektu v Bratislave, 24.6.2022

Okrúhly stôl na tému efektívneho zabezpečenia protivzdušnej obrany SR s cieľom vytvoriť priestor pre odbornú, otvorenú a inkluzívnu diskusiu relevantných účastníkov procesu modernizácie systémov protivzdušnej obrany SR. Kľúčové bolo zapojenie vysokých vládnych predstaviteľov (Štátny tajomník MO SR Marián Majer) za účelom upozornenia na dôležitosť preberanej témy a záväzku k adekvátnemu finančnému krytiu potrieb obrany vo všeobecnosti. Za účelom komplexného posúdenia všetkých aspektov procesu sa diskusie zúčastnili kľúčoví zástupcovia MO SR, Generálneho štábu OS SR a vzdušných síl SR, spolu s vybranými predstaviteľmi priemyslu a akademickej obce, resp. odbornej verejnosti.