Konferencia – Európska azylová politika po Ukrajine

Bratislava, 12.-13.7.2023

Dňa 13. júla sa konala konferencia Európska azylová politika po Ukrajine, ktorú usporiadal Inštitút pre centrálnu Európu v spolupráci s Univerzitou v Liége a Univerzitou Paris Cité v rámci projektu ACRONYM. Cieľom konferencie bolo priniesť nové pohľady na tému migrácie v kontexte prebiehajúcej vojny na Ukrajine a vojnou vyvolanej utečeneckej krízy.

Na štyroch panelových diskusiách sa zúčastnili poslanci NR SR, zástupcovia MZV a EZ SR, odborníci na migračnú politiku, zástupcovia mimovládnych organizácií, akademici a odborníci v oblasti migrácie, ktorí si vymenili názory na túto tému a poukázali na medzery a nedostatky, ktoré bránia prijatiu účinných rozhodnutí v oblasti migrácie. Konferencia poukázala aj na problém zneužívania témy migrácie politikmi a zdôraznila potrebu odpolitizovania tejto oblasti a reflektovania na migráciu cez prizmu racionality podloženej faktami.

Na konferencii bol tiež spustený Central European Migration Research Hub ako virtuálna platforma, ktorá bude združovať a prepájať akademikov a odborníkov z oblasti migrácie z regiónu strednej Európy i mimo neho. Platforma má zároveň slúžiť ako miesto na zdieľanie odborných publikácií, projektov v oblasti migrácie a azylu, príležitostí na spoluprácu, ako aj rôznych podujatí a konferencií  týkajúcich sa migrácie, s cieľom uľahčiť vytváranie sietí a zoskupení ľudí v regióne strednej a východnej Európy v tejto tematike. V druhej časti konferencie akademici prezentovali svoje vedecké štúdie, v ktorých poukázali na význam sociálno-zdravotnej perspektívy pri realizácii efektívnej azylovej politiky, problematiku diskriminácie voči utečencom, ktorí sú príslušníkmi menšín, a predstavili projekty realizované slovenskými univerzitami v súvislosti s migráciou.

     

    

Ekonomický denník

Praha, 2023

“Predseda Správnej rady ICE Martin Fedor sa zúčastnil na sympóziu Hospodárskeho denníka zameranom na technológie a obrannú stratégiu Českej republiky. Sympózium otvorila ministerka obrany Českej republiky Jana Černochová, ktorá zdôraznila potrebu prijatia a podpory prístupu trojitej inovačnej špirály – prepojenia štátu, súkromného sektora a akademickej obce – s cieľom získať obranné spôsobilosti a technológie potrebné na udržanie technologického náskoku voči našim rivalom. Martin Fedor zdôraznil potrebu investícií do výskumu, vývoja a technológií v rámci obranného sektora, pretože je to nevyhnutný predpoklad nielen na zachovanie technologického pokroku, ale aj podmienkou budúceho ekonomického rastu. Okrem toho poukázal na potrebu nájsť nové finančné a politické nástroje v rámci EÚ na podporu stanovených ambícií.”

     

 

ACRONYM – Advancing Cooperation on Asylum and Migration

1.1.2023 – 31.12.2025


 

Projekt financovaný v rámci schémy Horizont Európa je zameraný na posilnenie spolupráce medzi ICE, Univerzitou v Liège, a Univerzitou v Paríži v téme migrácie a azylu. Projekt reflektuje na hlboké názorové rozdiely, ktoré nastali v dôsledku migračnej krízy v rokoch 2015-16 medzi štátmi EÚ. Cieľom projektu je podnietiť komunikáciu a spoluprácu nielen na politickej úrovni, ale aj medzi akademickou obcou a výskumnými inštitúciami, s cieľom hľadať spoločné odpovede na otázky ohľadne budúcnosti migračných a azylových politík EÚ.

ČÍTAJ VIAC: https://iceoz.sk/

Slovenské inovačné centrum pre obranné a bezpečnostné technológie

1.3.2023 – 31.12.2023

 

 

Projekt sa zameriava na posúdenie možnosti a formuláciu odporúčaní pre vytvorenie prvého Slovenského inovačného klastra pre obranu a bezpečnosť. Ten by mal slúžiť ako platforma na koordináciu a podporu základného a aplikovaného výskumu a jeho efektívneho prepojenia a využitie vo výrobe a akvizícii obranných systémov.

ACCESS – Addressing the Challenges of Climate, Defence and Security Nexus

15.4.2022 – 31.12.2022

 

 

Projekt sa zameriaval na dopady klimatických zmien, spojené s bezpečnosťou a obranou, s cieľom otvoriť verejnú diskusiu v podmienkach Slovenskej republiky a stredoeurópskeho regiónu na tieto témy, ako aj zvýšiť povedomie o uvedenej problematike a poukázať na úsilie Severoatlantickej Aliancie v tejto oblasti.

ČÍTAJ VIAC: https://iceoz.sk/climate-security-in-central-europe-addressing-the-challenges-of-climate-defence-and-security-nexus/

Budúcnosť protivzdušnej a protiraketovej obrany SR

1.6.2022 – 31.10.2022

 

 

Popri iných modernizačných cieľoch sa otázka protivzdušnej a protiraketovej obrany SR stala urgentnou najmä vzhľadom na vypuknutie ozbrojeného konfliktu v našom bezprostrednom susedstve. Zároveň ide o komplexnú otázku, ktorá si vyžaduje posúdenie z hľadiska mnohých aspektov, vrátane najnovších trendov, finančných možností, národných i regionálnych špecifík, vytvárania synergií a potreby interoperability systémov v rámci štruktúr NATO. Projekt sa preto usiloval na základe expertnej diskusie a hĺbkovej analýzy relevantných faktorov formulovať sériu odporúčaní vedúcich k výberu najvhodnejšieho riešenia v oblasti protivzdušnej ochrany Slovenskej Republiky.

Naša Európa – Celonárodné občianske konzultácie vo vzťahu k členstvu v EÚ

1.9.2021 – 28.2.2022

Projekt bol zameraný na realizáciu celonárodných občianskych konzultácií a kvalitatívne vyhodnotenie postojov občanov SR v súvislosti s ich pohľadom na Európsku Úniu, miesto Slovenska v nej a žiaduci budúci vývoj z hľadiska ďalšieho pôsobenia SR v európskych štruktúrach.

ČÍTAJ VIAC: https://iceoz.sk/nasa-europa/

Disinformation: Raising Awareness and Building Resilience

1.9.2021 – 31.12.2021

 

 

Cieľom projektu bolo zvýšiť povedomie o dezinfomáciách a zároveň odolnosť voči nim, najmä u mladých ľudí. V rámci projektu sme realizovali workshop so študentmi slovenských univerzít a vydali príručku pre študentov vysokých a stredných škôl, ktorej zaradenie do výučby ako doplnkového študijného materiálu podporil Minister školstva SR

ČÍTAJ VIAC: https://iceoz.sk/dezinformacie-menia-spolocnost-a-ohrozuju-stat/

Posilnenie odolnosti SR voči hybridným hrozbám zo strany ruských aktérov – dezinformačné kampane na sociálnych sieťach

1.7.2021 – 31.12.2021

 

 

Hlavným cieľom projektu bolo za pomoci skúseností a expertízy relevantných zahraničných odborníkov identifikovať hlavné prvky dezinformačných kampaní ruských aktérov  na sociálnych sieťach ako integrálnej súčasti hybridných operácií a upozorniť tak na možné vzorce správania a prenikania dezinformácií v podmienkach sociálnych sietí využívaných slovenskými užívateľmi. Cieľom zároveň bolo posilniť odolnosť SR voči takýmto hrozbám v prostredí sociálnych sietí.

ČÍTAJ VIAC: https://iceoz.sk/prirucka-dezinformacnych-kampani/

ČÍTAJ VIAC: https://iceoz.sk/ako-celit-riadenym-dezinformaciam-na-socialnych-sietach-skusenosti-ukrajiny-gruzinska-a-moldavska/

Európska únia sa nás týka

Bratislava, 26.4.2023

“Zúčastnili sme sa na panelovej diskusii – Európska únia v kontexte súčasných výziev – ktorú zorganizovala Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. Diskusia je súčasťou série diskusií zameraných na priblíženie EÚ a jej jednotlivých politických oblastí občanom SR. Diskusia bola zameraná na politiku rozširovania EÚ. Okrem toho sa diskusia v kontexte výziev zamerala na problém dezinformačných kampaní na Slovensku. Panelová diskusia sa zameriavala na nutnosť urýchlenia proces rozširovania EÚ, vrátane potreby reformy zmlúv. Martin Fedor poukázal na skutočnosť, že v prípade ak sa západný Balkán neintegruje do EÚ, bude priestorom pre veľmocenské chúťky štátnych mimoeurópskych aktérov, najmä Ruska a Číny. Diskutujúci sa tiež zhodli na potrebe účinného postupu voči dezinformáciám, ktoré rozvracajú naše spoločnosti, čo bolo ilustrované aj na príklade Brexitu.