Simona Zacharová

Simona sa profesionálne zaujíma o obranu,  vyzbrojovanie, vojenské spôsobilosti a medzinárodnú bezpečnosť. Od roku 2016 získavala praktické skúsenosti v obrannom priemysle.

Pracovala pre štátnu spoločnosť, kde riadila program malokalibrovej a veľkokalibrovej munície. Neskôr prijala ponuku od jedného z najväčších dovozcov munície a strelných zbraní v USA, kde pracovala ako Business Development Consultant.

 Jej úlohou bolo rozvíjať a udržiavať vzťahy so strategickými klientmi, členmi vlád a podieľať sa na medzinárodných záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti. Neskôr pracovala ako programová riaditeľka pre vládne programy, viedla program výroby bojových vozidiel pechoty pre OS SR.

Simona vyštudovala medzinárodné vzťahy a diplomaciu na University College Prague. V štúdiu pokračovala na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre a neskôr na Florida Atlantic University v Boca Raton. V súčasnosti získava druhý titul magistra ekonómie a manažmentu.

Matej Horňák

Matej Horňák je makroekonóm venujúci sa predovšetkým vývoju a predikciám slovenskej ekonomiky v kontexte globálnych výziev. V minulosti pôsobil ako výskumný asistent na Industriewissenschaftliches Institut vo Viedni, kde sa venoval analýze automobilého priemyslu. Absolvoval niekoľko domácich aj zahraničných stáží v súkromnej sfére, ako aj na niekoľkých ministerstvách. Vyštudoval Hospodársku politiku na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Mimo práce pôsobí ako poslanec obecného zastupiteľstva.

Dominik Lelkes

Dominik je študentom magisterského štúdia na Ústave európskych štúdií a medzinárodných vzťahov na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. Je občianskym aktivistom Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku a  členom European Democracy Youth Network a Nadácie Roberta Schumana. V rámci svojich štúdií sa zameriava na fungovanie uhlíkového trhu v EÚ, energetiku, zahraničnú a obrannú politiku Európskej únie. Bol slovenským zastupiteľom na konferencii NATO-EU Roundtable 2020 v Estónsku, publikuje pre neziskovú organizáciu v Bruseli – Stand Up for Europe – a funguje aj ako politický analytik pre maďarský denník Bumm.sk. V rámci ICE sa zameriava na oblasť obrany a bezpečnosti, ako aj migrácie.

Ivan Koblen

Doc. Ing. Ivan Koblen, CSc. (plk.v.v.) absolvoval štúdium na VVLŠ SNP v Košiciach v odbore inžiniersko-letecké strojárstvo a internú vedeckú ašpirantúru na Katedre lietadiel a motorov  Vojenskej akadémie v Brne. Habilitoval v odbore habilitačného konania Doprava na Leteckej fakulte (LF) Technickej univerzity v Košiciach (TUKE). Pracoval vo Výskumnom ústave čs. vojenského letectva Praha. Po rozdelení bývalej ČSFR pracoval v orgánoch vyzbrojovania a obranného výskumu MO SR v oblasti technického rozvoja letectva a PVO, politiky a plánovania vyzbrojovania, spolupráce s NATO a EDA v oblasti vyzbrojovania a obranného výskumu  a medzinárodnej spolupráce vo vyzbrojovaní.

Pôsobil ako obranný poradca – NADREP  na Misii SR pri NATO. Absolvoval  Kurz strategických štúdií vo vyzbrojovaní (SERA) na MO Francúzskej republiky/ DGA (Generálnej delegatúre pre vyzbrojovanie). Po skončení práce na MO SR pracoval ako predstaviteľ vedenia pre kvalitu v spoločnosti leteckého priemyslu a ako odborný asistent na Materiálovotechnologickej fakulte (MTF) STU. Okrem MTF prednášal na LF TUKE (kde je členom odborovej komisie študijného odboru Doprava) a Fakulte špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Je autorom  a spoluautorom  3 vedeckých monografií, 1 vysokoškolskej učebnice, 2 skrípt  a viac ako 90 vedeckých a odborných článkov publikovaných vo vedeckých a odborných časopisoch a príspevkov prednesených na medzinárodných konferenciách v oblasti rozvoja leteckej techniky, obrany a bezpečnosti, vyzbrojovania, obranného výskumu, manažmentu životného cyklu systémov, manažérstva kvality a štandardizácie s viac ako 220 citáciami,  z toho viac ako 40 citácií  je registrovaných v citačných indexoch  Web od Science a v databáze SCOPUS.

Marek Balko

Podporovateľ európskych ideálov právneho štátu a rozvinutej občianskej spoločnosti. Dlhodobo obhajuje proeurópske myšlienky s akcentom na vybudovanie spravodlivej spoločnosti, založenej na princípoch ľudskej solidarity a spolupatričnosti. Práve tieto princípy, podľa neho,  predstavujú základné východisko na udržanie sociálno-spoločenského zmieru, garantujúceho ľudskú dôstojnosť pre každého.

„Povolaní sme všetci, pričom každý musíme začať sám u seba.“  

Vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde získal  titul doktora práv. Počas svojej viac ako 25 ročnej profesionálnej kariéry  pracoval ako právnik v komerčnej sfére, neskôr vykonával viaceré riadiace pracovné pozície a zastával štatutárne posty v súkromných, ako aj  štátnych organizáciách. Ostatných desať rokov sa spolu s manželkou venuje charitatívnej činnosti prostredníctvom nadácie, ktorá sa svojou činnosťou snaží zmierňovať následky životných situácií ľudí trpiacich v dôsledku ťažkých zdravotných postihnutí a  rôznych foriem sociálno-ekonomickej diskriminácie.

Frederick Hardman Lea

Frederick Hardman Lea je študentom krízového a bezpečnostného manažmentu na Justice Institute of British Columbia. Študoval históriu a verejnú bezpečnosť v Kanade so špecializáciou na fyzickú bezpečnosť, núdzový manažment a techniky prevencie kriminality. Vykonával výskum a analýzy súvisiace s politickým násilím v Ázii, Európe a Severnej Amerike so zameraním na terorizmus, etnické konflikty, rasové násilie, nepokoje a revolúcie. Frederickovou špecializáciou je vytváranie kaskádových modelov a dokončovanie bezpečnostných hodnotení – najmä pokiaľ ide o fyzickú bezpečnosť a environmentálny dizajn. Má ďalšie skúsenosti v oblasti predaja, komunikácie s klientmi a služieb zákazníkom v potravinárskom priemysle, maloobchode a relokačných službách.

Tomáš Michalek

Tomáš pôsobí od roku 2015 na Slovenskej akadémii vied a venuje sa otázkam sociológie vedy, akými je napr. posudzovanie technologických dopadov na spoločnosť, koncept zodpovedného výskumu a inovácií, občianska participácia, vedecko-technologické štúdie a strategický výhľad.

Počas svojej práce pre Technologické centrum Akadémie vied Českej republiky bol Tomáš v rokoch 2012-2015 výskumným pracovníkom európskeho projektu PACITA (Parlamenty a občania v procese hodnotenia technologických dopadov).

Ako projektový manažér Slovenskej akadémie vied bol v rokoch 2015-2018 hlavným riešiteľom európskeho projektu CIMULACT (Viacúrovňová občianska konzultácia programu Horizont 2020), ktorý sa zaoberal zapojením občanov do tvorby výskumnej agendy.

Od roku 2017 sa podieľal na organizácii viacerých občianskych konzultácií v rámci európskych projektov Human Brain Project, ACT4ECO a Robotics4EU, alebo v rámci európskej misie adaptácie na klimatickú zmenu.

V roku 2019 Tomáš získal štipendium Tokijskej nadácie pre výskum politiky na Stanfordskej univerzite a na Univerzite v Aucklande. Okrem iného je členom Európskeho občianskeho fóra a pravidelným spolupracovníkom Dánskej technologickej rady.

Tomáš Baranec

 Tomáš sa vo svojich analytických textoch venuje vývoju v tzv. post-sovietskom priestore, predovšetkým s ohľadom na politicko- historický kontext, možné zdroje napätia a otvorených konfliktov.

Vyštudoval Karlovu univerzitu v Prahe, odbor zameraný na Stredoerópske, Balkánske a Stredoázijské štúdiá. Svoje vedomosti si ďalej rozširoval na Univerzite I. Džvachišviliho v Tbilisi. Viac ako rok strávil na Kaukaze ako terénny výskumník venujúci sa prebiehajúcim konfliktom v regióne.

Na Slovensku o.i. pracoval ako novinár, výskumný pracovník na ministerstve obrany a tiež ako expert pre niektoré mimovládne organizácie.

Martin Fedor

Presvedčený zástanca nutnosti užšej európskej spolupráce, nielen v oblasti bezpečnosti a obrany. Obhajca silných väzieb so spojencami spoza Atlantiku. Ako podporovateľ efektívneho fungovania štátu presadzuje aj spoluprácu medzi bezpečnostnými zložkami.
Počas svojho aktívneho verejného (politického) života podporoval reformy v oblasti usporiadania vzťahov v polícii, jej väčšiu nezávislosť, ale aj nový systém kontroly jej výkonu. Rovnako sa angažoval za posilnenie práv občanov v ochrane pred odpočúvaním. V parlamente zastával m.i. post predsedu Výboru pre obranu a bezpečnosť ako aj predsedu Osobitného kontrolného výboru na kontrolu vojenského spravodajstva.
Bol tiež predsedom slovenskej delegácie pri parlamentom zhromaždení NATO a predsedom skupiny Slovensko-Poľského priateľstva. Zastával tiež vládne posty štátneho tajomníka ministerstva obrany, neskôr ministra obrany.
Študoval FiF UK odbor politilógia, medzinárodné vzťahy (Mgr.), postgraduálne na UCD v Dubline (MEconSc.). Rigoróznu prácu (titul PhDr.) na tému Perspektívy užšej spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany členských štátov EÚ, obhájil na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.